ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Για την περιβαλλοντική αδειοδότηση νέων και υφιστάμενων έργων

1. ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Συνεχής παρουσία στο έργο, στενή συνεργασία με τον μελετητή και τον εγκαταστάτη για άμεση επίλυση των θεμάτων που προκύπτουν κατά την εφαρμογή της μελέτης στην κατασκευή για να ολοκληρωθεί το έργο εντός χρόνου και προϋπολογισμού. Αξιολόγηση των φυτών, των υλικών και των εργασιών

2. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΕ ΕΡΓΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Αξιολόγηση όλων των σταδίων της μελέτης, εφαρμογή της μελέτης στην κατασκευή χωρίς παρεκκλίσεις

3. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΕ ΕΡΓΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Αξιολόγηση και εμπλουτισμός της μελέτης σε συνεργασία με τον μελετητή, εφαρμογή της μελέτης στην κατασκευή χωρίς παρεκκλίσεις

4. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΕ ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΠΙΟΥ

Αξιολόγηση όλων των σταδίων της μελέτης, εφαρμογή της μελέτης στην κατασκευή χωρίς παρεκκλίσεις

5. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ ΤΟΠΙΟΥ

Συντονισμός των εμπλεκομένων ειδικοτήτων στη σύνταξη των επί μέρος μελετών, εφαρμογή της τελικής διεπιστημονικής μελέτης στην κατασκευή χωρίς παρεκκλίσεις